logo-rafael-contra-wit

 Rafaël is een groeiende kerkgemeenschap
met een passie om Gods Koninkrijk tot stand te laten
komen en Gods kinderen krachtig te doen opstaan!

 

 

2021 (concept)
Staat van baten en lasten CIO ANBI format Begroting Jaarrekening Jaarrekening
2021 2020 2019
Baten
Opbrengsten uit bezittingen € 250 € 0 € 0
Bijdragen kerkleden € 2.250 € 3.000 € 3.140
Subsidies en overige bijdragen van derden € 0 € 0 € 0
Totaal baten € 2.500 € 3.000 € 3.140
Lasten
Pastorale beroepskrachten € 0 € 0 € 0
Kerkdiensten, catechese en overig € 500 € 150 € 187
pastoraal werk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 0 € 250 € 580
Kerkelijke gebouwen (incl afschrijvingen) € 2.800 € 2.950 € 2.767
Overige eigendommen en inventarissen € 0 € 150 € 143
Salarissen (koster, organisten ed) € 0 € 0 € 0
Beheer en administratie, bankkosten € 0 € 500 € 598
en rente
Totaal lasten € 3.300 € 4.000 € 4.275
Resultaat -€ 800 -€ 1.000 -€ 1.135

Wilt u contact met ons opnemen?

Heeft u vragen over God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest of wilt u meer te weten komen over wie wij zijn als kerkgemeenschap?
Neem contact op